מדיניות פרטיות האתר


מדיניות פרטיות האתר - Meshoomash

 1. שלו כהן הוא הבעלים והמפעיל (להלן: "המפעיל") של האתר אשר כתובתו היא www.meshoomash.co.il. (להלן: "האתר"). מדיניות הפרטיות המפורטת להלן נועדה להסדיר את כל נושא הפרטיות באתר. בכל שאלה ו/או בעיה, ניתן לפנות למפעיל באמצעות דוא"ל: info@meshoomash.co.il, ו/או טלפון: 054-5394743.
 2. כללי
  1. להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועל מפעיל האתר באיסוף ושימוש בפרטים אודות המשתמש. יש להדגיש כי מפעיל האתר רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמש, ולכן עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לו.
  2. כל האמור במדיניות פרטיות זו הינו בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ולהוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן.
  3. מסירת המידע על ידי המשתמשים תלויה ברצונם ובהסכמתם של המשתמשים וכי לא קיימת חובה חוקית למסור את המידע.
  4. מדיניות הפרטיות מהווה הודעה לפי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.
 3. איסוף מידע
  1. בכדי להשתמש באתר ו/או בשירותים, ייתכן ויידרש המשתמש לספק למפעילת האתר מספר פרטים אודותיו. פרטים אלו כוללים, בין היתר, את שמו, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותו ומספר טלפון נייד (להלן ביחד-"מידע אישי").
  2. המידע האישי שיימסר על ידי המשתמשים, ככל שיימסר, יישמר על ידי החברה במאגר מידע שיירשם בפנקס מאגרי המידע המנוהל לפי חוק הגנת הפרטיות.
  3. מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי כאמור וכן על מידע שנאסף אודות המשתמש בזמן שהוא גולש באתר.
  4. מפעיל האתר מתעד באופן אוטומטי בשרתיו את כל המידע שנקלט מן הדפדפן/טלפון סלולארי שברשות המשתמש ו/או כל מכשיר אחר (להלן: "מכשיר"), ובכלל זה כתובת ה- IP של המשתמש וכן את כל הדפים בהם ביקר המשתמש. בהסכמה למדיניות הפרטיות הזו, המשתמש מביע את הסכמתו כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי מפעיל האתר.
 4. שימוש במידע
  מפעיל האתר משתמש במידע שנאסף אודותיך למטרות הבאות:
  1. פיקוח על האתר וניתוחו לצורך תפעול שוטף וכן לצורך ניהולו הטכני של האתר ואיתור ובדיקת מקרים של חשד לשימוש לרעה.
  2. אחסון המידע בבסיסי הנתונים של מפעיל האתר.
  3. ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכיו של מפעיל האתר, לרבות שיפור ופיתוח פונקציונליות האתר.
  4. שליחת דברי פרסומת. ייתכן שתתבקש לתת את הסכמתך לקבלת "דבר פרסומת", באמצעות דוא"ל, SMS וכו' כמפורט בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982. הנך רשאי להודיע על סירובך לקבל דבר פרסומת מהאתר ולחזור בך מהסכמתך, וזאת באמצעות לחיצה על קישור "הסר" בגוף ההודעה שקיבלת. יצוין כי לאחר קבלת הבקשה, המידע האישי יוסיף להישמר במאגר המידע של החברה, אך לא ישמש עוד לצורך משלוח של דברי פרסומת.
 5. שימוש ב-Cookies או בקבצים בעלי פונקציונאליות דומה ל-Cookies (להלן: "Cookies"):
  1. "Cookie" הינה קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשיר שלך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו או  לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- "Cookie" היא בכדי ששרתי מפעילת האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים.
  2. בהסכמת המשתמש לתנאי מדיניות זו, המשתמש מתיר למפעיל האתר לעשות שימוש ב"Cookies".
  3. באמצעות "Cookies" מפעיל האתר עשוי, בהתאם לשיקול דעתו, לפרסם מידע אודותיו באתרים שונים בהם יגלוש המשתמש (להלן: "ספקי צד שלישי"). במהלך שימוש המשתמש באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביו ומפעיל האתר עשוי לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפניו לנושאים המעניינים אותו ואינו מזהה אותו ספציפית.
  4. מפעיל האתר אינו אחראי לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.
  5. ניתן להשבית קבצי Cookies, במקרה בו ישבית המשתמש את קבצי ה - Cookies יתכן כי זה יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיו והרגלי הגלישה שלו.
 6. מסירת מידע לצדדים שלישיים
  1. מפעילת האת לא ימכור ו/או ישכיר ו/או יעביר את המידע אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת לכך.
  2. מפעיל האתר יהא רשאית לחשוף את המידע אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:
   1. מפעיל האתר קיבל את הסכמת המשתמש למסירת המידע.
   2. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים ו/או לצרכי אבטחת מידע וזיהוי המשתמש. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספק אותו מפעיל האתר.
   3. מפעיל האתר ימסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים, לרבות מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין מפעיל האתר ו/או מי מטעמו.
   4. במקרה בו מפעיל האתר ימצא כי פעולות המשתמש בשירותים מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
   5. במקרה שבו מפעיל האתר יעביר, בכל צורה שהיא את פעילות האתר לאדם ו/או לתאגיד אחר, יתמזג עם תאגיד אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שאותו תאגיד או צד שלישי יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 7. אבטחת מידע
  1. מפעיל האתר רואה באבטחת המידע של המשתמשים ושל לקוחותיו ערך עליון ומשקיע משאבים רבים לאבטחת סודיות המידע. במסגרת זאת, מפעיל האתר נוקט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על-ידי משתמש.
  2. יחד עם זאת, מובהר, כי מערכותיו של מפעיל האתר, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות והונאות מקוונות אחרות.
  3. מפעיל האתר משקיע מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג באתר, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכדומה ומפעילת האתר תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים הללו.
  4. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.
 8. זכות עיון
  1. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"ע-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות בדוא"ל info@meshoomash.co.il בבקשה לתקן או למחוק את המידע.
 9. קישורים לאתרים חיצוניים
  1. ייתכן וחלק מהשירותים יכילו קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות השירותים. קישורים אלה נועדו לנוחיות המשתמש בלבד.
  2. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, למפעיל האתר אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה.
  3. מפעיל האתר אינו נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמך המשתמש ו/או ביצע פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה.
  4. אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם.
 10. דין וסמכות שיפוט
  1. בכל מקרה בו תהא סתירה ו/או אי התאמה בין מדיניות הפרטיות לעיל  לבין האמור באתר לרבות ביחס למוצר ו/או שירות ו/או כל מידע ו/או תוכן - תגברנה הוראות מדיניות זו, אלא אם נאמר במפורש אחרת בהוראות ספציפיות.
  2. אין בהיעדר תגובה מצד מפעיל האתר, כדי לפגוע בזכויות מפעיל האתר באופן כלשהוא ואין בכך משום ויתור על זכות או הסכמה מצד מפעיל האתר.
  3. השימוש באתר ו/או בשירותים כפוף לדין הישראלי בלבד.
  4. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.

דברו איתנו בווצאפ whatsapp